En sägen om de två lindarna på Sörgård och om "Knaben å Knaba"

På södra sidan av Lilla Askerön står det nära stranden två gamla lindar. De kallas av folket på ön "Knaben å Knaba" och om dem går det är en sägen.

För många, många år sedan bodde en knape (man av lågadel) på Lilla Askerön tillsammans med sin unga hustru. Det rådde stor kärlek mellan dem båda och alltid såg man dem tillsammans. En dag voro de ute och seglade. Det var mulet och byigt väder. Plötsligt kom en kastvind och välte båten. Knapen och hans unga hustru drunknade båda. De drevo iland på södra sidan av Lilla Askerön, och folket begravde dem där bredvid varandra och planterade en lind på vardera graven. När lindarna växte upp, sträckte de grenarna mot varandra, som om de ville omfamna varandra.

Det unga paret lämnade efter sig en späd dotter, som växte upp på Sönnergården (Negål). När hon blev vuxen ville den elake fogden ta gården ifrån henne Men hon reste till Köpenhamn och fick brev på att gården var hennes.

Folket på Sönnergården har alltid velat vara litet finare än de andra öborna, och det säges att de härstammar från Knapen och hans hustru.
(En sägen från Lilla Askerön, upptecknad av fornforskaren Olaus Olsson, Bräcke på Tjörn.)

Knaben och Knaba
De två lindarna på Lilla Askerön Sörgård. Mellan lindarna ses också fotografens son Karl.
Foto Sven Ängermark 2007.

I min barndom var denna sägen levande och träden kallades allmänt för "knabane" eller "knaben å knaba". Det syns tydligt, som sägnen säger, att lindarna "sträcker grenarna mot varandra, som om de ville omfamna varandra. I det närmaste trädet bodde varje vår ett kattugglepar.

Ett dombev från 1673 utfärdad av Lagmanstinget i Kungälv kan knytas till denna sägen.

ANNO 1673 den 3 Mars hölls ordinarie Lagmanting uti Kongelf af Hans Kongle. Maj.ts till Sveriges nytta högstbetrodde man Rådsamiral och lagman utöfver Bohuslän den Högvälborne herren, herr Clas Stjerneschöld friherre till Stjerneborg, herre till Wiby Reveram? och Thuna samt mig undertecknad vice lagman härsammastädes och flere gode män.

Samma dag förekom Anders Reorsson på Lilla Askerön i Walla Sochen på Tiörnn, Och opwiste enn pergamentz dom som Sahl. Lagemannen Jöns Christenson hadhe uthgifwit och nu begynte blifwa något gamall och Mörk, begiärandes at få dhen samma renoverat igen på nytt pergament till dhess bättre förwaring omskrifwen; Huilket ock honom beuilliades och lydde samma dom Ordh ifrån Ordh som föllier:
Jøns Christensson Laugmandh i Wigen Giør alla Witterligit at Aar efter Gudz byrdh 1627 dhen 11 Juni paa Bahus Laugh tingh øfwerwerende Erligh wälb:gh Mand och strenge Riddar H:e Jøns Spar till Sparesholmb Høfwigsmand paa Bohuus sampt menige Lagrettit war skickit Sijridh Reorsdotter af Søndre Gaarden paa Lilla Askerøn Under Tiøren och hafde medh Slottens stefningh instempdh Landz fougden Well:tt Erich Jonson för Sex Ørisbohl Jordh i førenemde hennes Gaardh Askerøn som hand medh Kirkewergernn till Waller Kircke medh Landskylldh och Byzell efterfulgde, at End och samme Jordepart af hennes førfædre hafde werit utsatt till Kircken Odhels faalkit till aaterløsen saa hafde och sidan hennas førældrar dhet redeligen efterkommit och samma theris Jordepart fra Kircken benfridt och nu dher om i rætte lagde enn Lagmans och 12 Mans dom.

Gifwit paa Bohuus Laghtingh aar 1469.
Huruledis Thord Bagge på sin hustrus weigne ær tillfunden at igen komme till dhe sex Øris bohl Jordh i Søndre Gaarden Askerøn som gifwen war sande Odhelsman till aaterløsen, Och som dher emot at betalle till Kircken Tollf Kiør. Noch uthi rettn lagde Sijridh enn quittantz gifwen af Sochne Presten på Tiøren och femb Menders hand, hureledis dhe efter Bispens H:r Gunnar Holch i Osslo hans befallingh daa hand wissiterede Elwessyssla hafwer oppe buritt af Tordh Bagge A:o 1476 Trei Oxer och Sex Kiøer før Sex Øris bohl Jordh i Søndre Gaarden Askerøen som førenem:de Tordh medh lagmandens och 12 Mans dom war tillsagdh at gifwe i aterløsen før samma Jordepart saasom begge dhe brefwen i dhem sellf uthwise, her til swarit Fougden at dhet war Kirckens Gammal hefdh och følgh paa samma Sex Ørisbohl Jordh i Askerøn, dher sigh efter hennis brefwis uthwiselse henstrachte sijg till 2:ne Aahr Och mente at Kircken icke burde sigh sin gammel hefdh at afstaa. Her paa gaf Sirid tillkienda at eftersom dhet Sogenfollk witterligit æhr at hennas førældre fast øfwer naagons mands minde hafde samme gaardh i Askerøn retigen efterfølgdh som och hennes føreldrers bref uthwiser, hafwer doch förnem:de hennes brefwe af ulyckeligh tillfalldh, werrit hennes førældre fra hende in till kort siden hennes fader fick samme bref opspurdh och dennem af fremmet hand bekommet, dher for hafwer dhe och stedze maat swara dhen rättigheten till Kircken.

Daa efter dhenne sakz leiligheet och de brefwe her i retten lagdis huar af befantz Kirckens langsammeligh følgdh i samma Askerøn sammaledis och foren:de Sijridh och hennes føreldres Odhels hefdh och laangsammeligh efterfølggdh uthi samme Søndre gaarden Askerøn,
Thy blef i dhenne saak emellan sagdt efter wællb:te Gode Mæns skiøn och menige Lagrettitz samtøcke førenem:de Sijridh Reorsdotter och hennes Arfwingar at nyde och følge førenem:de Sex Øris bohl Kircke Jordh uthi hefdh och følg med hennas Gaard som hit till skiedt ær før dehn wanlige Landskyll Aatta Skillingh danska Aarligen at Gifwe till Kircken, Och skulle Arfwinge efter Anden som Laugh sæger feste samme Jordh af Kongens Ombudzman som raader før Kircken før Een kiendelsn skyldh Och i samme faste taga gifwa Fyra och Tiufwe Sletta mark danske och saaledis at skiee huart nyt Arfwinge skifte till samme Gaard kommendis worden och icke widere beswæris dhess
till widnis byrdh hænger iegh mitt Inzegell her neden trøckt Dat: Ut Supra Till wisso Under min handh Och Signete. Actum ut Supra.

Sedan Alla Förberörde Resolutioner och domar woro opsatte blefwo dhe dhen 4 Marti på Rådstufwan afsagde och för parterne afkunnade.

Som framgår av ovan anförda dombrev hade följande hänt:

Det sägs att Sigrid Reersdotters förfäder på Lilla Askerön hade pantsatt gården Lilla Askerön Sörgård till Valla kyrka (troligen för skulder) med rätt att återlösa den.

Det talas vidare om om en kvinna som var gift med knapen Thord Bagge, som på sin till namnet okända hustrus vägnar år 1469 löste in panten som bestod av 6 öresbol jord i "Synnergården" på Lilla Askerön med 3 oxar och sex kor. Det var alltså hans hustrus förfäder som hade pantsatt gården.
Det sägs vidare att en kvinna som hette Sigrid Reersdotter år 1627 instämde landsfogden Erik Jenssen och återtar dessa 6 öresbol jord som han med orätt taget från henne under hennes minderårighet. Fogden ansåg att gården var kyrkan egendom med då framvisade Sigrid bevis för att hennes brev på gården av "olyckligt tillfälle" varit försvunnet, men att hon nyligen spårat upp det och erhållit det av "främmande hand". Olaus Olsson berättar att "det inom släkten berättas att hennes föräldrar gick genom isen och drunknade när hon var ett och ett halvt år gammal."
Det skulle alltså vara hennes fader Reer och hans till namnet okända hustru som ligger begravda under lindarna. Reer var antagligen en ättling till knapen Thord Bagge.

På Lilla Askerön kan man följa en släkt från "Sigrid på Synnergården":

Familj 1
Reer.
Nämnd 1600.
Barn utan känd moder:
Sigrid Reersdotter, se familj 2.

Familj 2
Sigrid Reersdotter, uppges vara född i Nössnäs i Norum sn 1560 och död 1633, (från familj 1). Gift med Oluff Olssen, uppges vara född 1560 och död i Myggenäs i Valla sn 1618.
Barn:
Enligt en handling daterad 3 maj 1633 (nu i Göteborgs Landsarkiv) från gården Kyrkefjäll i Klövedals sn på Tjörn, hade Sigrid testamenterat sin egendom till sina barn enligt följande:
Reer Olsson, se familj 3.
Biörn Olsson, "i sin lod, som hoidböl bleff gott Erachtis udi Lille Askerönn, den söndre gården, 6 örisbol bondeiurden"
Estrij Olsdotter, "Siden bleff tildielt Jerp Hellessen met sin hustru Estrij Olsdoter paa hendis sösterlod udi Kollekier 6 örisbol met sin anpart udi ödegierdet for:ne Ulleberg"
Ingeborg Olsdotter, "Oluf Alfssen met sin hustru Ingeborg Olssdotter i hendis lodt udi Kollekier 6 örisbol met dess anpart met dess... udi for:ne Ulleberg"
Ragnille Olsdotter, "Helle Alfssen met sin hustru Ragnille Olsdotter i hendis sösterlod fem öresbol och it penningbol i den gaard Lundby udi Karreby sogn paa Inland.

Familj 3
Reer Olsson (från familj 2). 1633 "paa sin lod udi Bönn paa Ordost 6 örisbol bondeiorden och udi Kollekier Paa Tiörn 4 örebol." Enlig testamentet från 1633 skulle Björn Olsson få denna gård på Askerön, men byte har troligen skett. Gift med Anna Olsdotter.
Barn:
Anders Reersson, se familj 4.

Familj 4
Anders Reersson, Sörgård, Lilla Askerön, (från familj 3).
Det var Anders Reersson som 1673 3/3 begärde att få en dom från 1627 omskriven på nytt pergament som behandlade äganderätten till Lilla Askerön Sörgård.
Barn utan känd moder:
Anders Andersson, född 1680, se familj 5.
Regina Andersdotter f. 1673, g.m. Sven Andersson i Ävja, Tjörn.
Margareta Andersdotter.

Familj 5
Anders Andersson (från familj 4), född 1680 på Lilla Askerön, Valla. Han var riksdagsman. Gift 1703 4/10 med Ingeborg Olofsdotter, född 1686. Dotter till Olof Gregersson. Hon var från Rörvik på Hakenäset.
Barn:
Regina Andersdotter. Gift i Ävja, död ung.
Gunnur Andersdotter f. 1718.
Anna d y Andersdotter f. 1722.
Anders Andersson, född 1704 2/10.
Anna d ä Andersdotter, född 1706 22/2.
Helge Andersson, född 1708 2/8.
Greta Andersdotter, född 1710 22/12.
Christian Andersson, född 1713 4/1, död 1713.
Kerstin Andersdotter, född 1714 15/2.
Jerp Andersson, född 1717, se familj 6.
Anders Andersson, född 1720. Bosatt i Nordgård, Lilla Askerön.
Olof Andersson, född 1725 13/3, Valla. Bosatt i Stenung, Norum.

Familj 6
Jerp Andersson (från familj 5), född 1717 på Lilla Askerön, Valla, död 1799. äger och bebor hela Sörgård 3/4 mtl och 1/2 mtl Nordgård, Lilla Askerön. Gift med Kerstin Bengtsdotter, född 1732 i Lilldal, Valla, död 1828. Bosatt på Lilla Askerön. Hennes far var Bengt Kristoffersson, Lilldal, Tjörn.
Barn:
Anders Kristian Jerpsson, född 1753 24/6, se familj 7.
Anna Maria Jerpsdotter, född 1757 25/9 på Lilla Askerön, Valla.
Rutger Jerpsson, född 1759, se familj 8.
Bengt Jerpsson, född 1762 4/1 på Lilla Askerön, Valla, död 1772.
Abraham Jerpsson, född 1764 22/1, se familj 9.
Anna Greta Jerpsdotter, född 1767 30/4 på Lilla Askerön, Valla.
Jacob Jerpsson, född 1770 6/2 på Lilla Askerön, Valla. Död ung.
Isak Jerpsson, född 1771 på Lilla Askerön, Valla, död 1772.

Familj 7
Anders Kristian Jerpsson (från familj 6), född 1753 24/6 på Lilla Askerön, Valla, död 1817. Gift första gången med Karin Andersdotter f. 1765, död 1791, gift andra gången med Gunnur Jonsdotter, född 1762 på Älgön.

Familj 8
Rutger Jerpsson (från familj 6), född 1759 på Lilla Askerön, Valla, död 1820. Bosatt på Lilla Askerön. Gift med Helena Andersdotter, född 1779 i Habborsby.
Barn:
Kristian Rutgersson, se familj 10.
Jacob Rutgersson, se familj 11.
Inger Rutgersdotter f. 1809.

Familj 9
Abraham Jerpsson (från familj 6), född 1764 22/1 på Lilla Askerön, Valla. Kallade sig Ödman. Gift med Anna Kristina Norberg, född i Stenung Västergård, Norum.
Barn:
Andreas Abrahamsson, se familj 12.
Lovisa Abrahamsdotter, född 1803.
Johannes Abrahamsson, född 1806, se familj 13.
Maria Abrahamsdotter, född 1812. Gift 1835 med Olaus Rasmusson i Stenung f. 1795.
Olof Magnus Abrahamsson, f. 1814.
Isak Abrahamsson, f. 1816

Familj 10
Kristian Rutgersson (från familj 8). Gift med Sigrid Jonasdotter, född 1817 30/4.

Barn:
Helena Maria Kristiansdotter, född 1841 27/12.
Andreas Kristiansson, född 1844 5/2.
Anna Kristina Kristiansdotter, född 1845 14/9.
Rutger Kristiansson, född 1847 20/6.
Johan Kristiansson, född 1849 27/5, se familj 14.
Jacob Kristiansson, född 1851 12/6.
Matilda Kristiansdotter, född 1861 25/1.
Paulina Kristiansdotter, född 1854 10/3.
Alfred Kristiansson, född 1856 7/8.
Martin Kristiansson, född 1858 26/10, död 1859 28/1.

Familj 11
Jacob Rutgersson f. 1806 (från familj 8). Gift med Helena Hansdotter, född i åseby.
Barn:
Rutger Jacobsson, f. 1843. Han ägde tillsammans med sin bror Hans Sörgård. De sålde till Petter Svensson från Nordvik, Tjörn.
Johan Jacobsson, f. 1850. Styrman.
Anna Kristina Jacobsdotter f. 1852. Gift med O.L. Johansson Holmberg.
Hans Jacobsson, född 1847. Gift med Elsa Nilsdotter. Bor i Mulltorp i Långelanda. Barn Ejnar.

Familj 12
Andreas Abrahamsson (från familj 9). "Anderjas i Näggål". Gift med Anna Britta Andreasdotter f. 1813, d. 1850.
Barn:
Abraham Andreasson. Kofferdikapten.
August Andreasson, f. 1840.
Edvard Andreasson, f. 1844.
Johan Andreasson, f. 1842.
Isak Andreasson, f. 1845. Emigrerade till Amerika.
Jacob Andreasson, f. 1949, styrman.
Anton Andreasson f. 1850.
Alfred Andreasson f. 1847.

Familj 13
Johannes Abrahamsson (från familj 9), född 1806. Gift med Regina Johannesdotter f. 1812 från Kärr i Norum.

Barn:
Josef Johannesson, se familj 15.
Abraham Johannesson, född 1835.
Johanna Kristina Johannesdotter, född 1840.
Maria Karolina Johannesdotter, född 1843.
Elisabet Johannesdotter f. 1845.

Familj 14
Johan Kristiansson (från familj 10), född 1849 27/5 på Lilla Askerön, Valla. Gift med Matilda Henriksdotter. Dotter till Henrik Eliasson och Annika Eliasdotter.
Barn:
Karl Johansson, född 1890. Flyttade till Amerika.
Jacob Johansson, född 1892, se familj 16.
Alfred Johansson, född 1893.
Agda Johansson, född 1895. Sjuksköterska i Göteborg. Ogift.
Charlotta Johansson, född 1897. Gift i Långekärr, Klövdals socken, Tjörn.
Hilda Johansson, född 1899.
Kristian Johansson, född 1901, död 1979. Brukade fädernegården. Ogift.
Josef Johansson, född 1903. Brukade fädernegården. Ogift.
Rakel Johansson, född 1905. Gift i Göteborg.

Familj 15
Josef Johannesson (från familj 13).
Barn utan känd moder:
Albert Josefsson, född i Stenung, Norum.
Ferdinand Josefsson, född i Stenung, Norum.

Familj 16
Jacob Johansson (från familj 14), född 1892. Bosatt på Lilla Askerön. Gift med Helemina Henriksdotters och August Andreassons dotter Annie. Se fam 12.
Barn:
Tage Johansson, född 1925 21/3 på Lilla Askerön, Valla, död 1992.

Wilhelm Ängermark

 

 

 

 

 

 

 

Texterna på denna hemsida är skrivna av Wilhelm Ängermark. Det kan saknas bilder, trasiga länkar och finnas defekter. Jag håller på att rätta till detta. Sven Ängermark [2022-02-12]